Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (viết tắt là CFS – Cash Flow Statement) là một phần quan trọng trong báo cáo tài chính tóm tắt số lượng tiền và các khoản tương đương tiền ra vào một công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết một công ty tạo ra tiền mặt tốt như thế nào để đáp ứng nghĩa vụ trả nợ và trang trải chi phí cho hoạt động của nó. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là ba phần bắt buộc phải có trong các báo cáo tài chính của công ty.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cấu trúc của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và cách sử dụng nó để phân tích một công ty.

Ý CHÍNH

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính tóm tắt số lượng tiền và các khoản tương đương tiền vào và ra của một công ty.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đo lường khả năng quản lý tiền mặt của một công ty, nghĩa là công ty tạo ra tiền mặt tốt như thế nào để trả nợ và trang trải chi phí hoạt động của mình.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập là ba phần bắt buộc trong các báo cáo tài chính của công ty.
 • Các thành phần chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ: tiền từ hoạt động kinh doanh, tiền từ hoạt động đầu tư và tiền từ hoạt động tài chính.
 • Hai phương pháp tính dòng tiền là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

Dưới đây là ví dụ báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty cổ phần sữa VNM:

Tiền từ hoạt động kinh doanh

tiền từ hoạt động đầu tư - tài chính

Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho phép các nhà đầu tư hiểu hoạt động của một công ty, tiền của nó đến từ đâu và tiền được sử dụng như thế nào. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ rất quan trọng vì nó giúp các nhà đầu tư xác định liệu một công ty có vững chắc về tài chính hay không.

Mặt khác, các chủ nợ của công ty có thể sử dụng báo cáo này để xác định lượng tiền mặt sẵn có (gọi là khả năng thanh toán) để công ty duy trì chi phí hoạt động và thanh toán các khoản nợ.

Cấu trúc của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các thành phần chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là:

 • Tiền từ hoạt động kinh doanh
 • Tiền từ hoạt động đầu tư
 • Tiền từ hoạt động tài chính

Tiền từ hoạt động kinh doanh

Tiền từ hoạt động kinh doanh phản ánh lượng tiền mặt được tạo ra từ các sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty. Bao gồm các thay đổi bằng tiền, các khoản phải thu, khấu hao, hàng tồn kho và các khoản phải trả. Cụ thể:

 • Tiền thu được từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
 • Tiền thanh toán lãi suất
 • Tiền thanh toán thuế thu nhập
 • Các khoản thanh toán cho nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ được sử dụng trong sản xuất
 • Tiền lương cho người lao động
 • Tiền thuê nhà
 • Các chi phí hoạt động khác

Trong trường hợp công ty là công ty đầu tư, các khoản thu từ việc bán các khoản cho vay, nợ hoặc các công cụ vốn chủ sở hữu cũng được liệt kê.

Việc mua hoặc bán tài sản dài hạn không được tính vào Tiền từ hoạt động kinh doanh.

Tiền từ hoạt động đầu tư

Tiền từ hoạt động đầu tư liệt kê mọi hoạt động sử dụng tiền mặt từ các khoản đầu tư của công ty. Mua hoặc bán một tài sản, các khoản vay đã thực hiện từ các nhà cung cấp hoặc từ khách hàng, hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến việc sáp nhập hoặc mua lại đều được đưa vào mục này. Nói tóm lại, những thay đổi về thiết bị, tài sản hoặc khoản đầu tư đều liên quan đến Tiền từ hoạt động đầu tư.

Thông thường, tiền mặt thay đổi từ hoạt động đầu tư là một khoản chi (cash out), vì tiền mặt được sử dụng để mua thiết bị, tòa nhà mới hoặc tài sản ngắn hạn như chứng khoán. Tuy nhiên, khi một công ty thoái vốn một tài sản, giao dịch được coi là một khoản thu (cash in) để tính toán Tiền từ hoạt động đầu tư.

Tiền từ các hoạt động tài chính

Tiền từ hoạt động tài chính bao gồm các nguồn tiền mặt từ các nhà đầu tư hoặc ngân hàng, cũng như việc sử dụng tiền mặt để trả cho các cổ đông. Thanh toán cổ tức, thanh toán mua lại cổ phiếu và trả nợ gốc được liệt kê trong danh mục này.

Khi công ty gọi vốn, công ty thu được tiền, còn khi trả cổ tức, công ty chi tiền. Do đó, nếu một công ty phát hành trái phiếu ra công chúng, thì công ty đó nhận được tiền mặt; tuy nhiên, khi trả lãi cho trái chủ (người sở hữu trái phiếu của công ty), công ty đang giảm tiền mặt.

Các tỷ lệ và chỉ số hữu ích trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Một số tỷ lệ rất hữu dụng trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường được các nhà phân tích sử dụng để giúp đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty. Các chỉ số được sử dụng phổ biến nhất bao gồm:

Dòng tiền hoạt động / doanh thu so sánh dòng tiền hoạt động của một công ty với doanh thu hoặc doanh thu thuần của nó. Nó đưa ra ý tưởng về khả năng của công ty trong việc biến doanh số bán hàng thành tiền mặt, nói cách khác, công ty thu được các khoản phải thu tốt như thế nào. Doanh thu tăng trưởng mà không có sự tăng trưởng song song của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh có thể cho thấy việc rủi ro mất trắng một số khoản phải thu khó đòi trong tương lai.

Dòng tiền hoạt động / nợ ngắn hạn đo lường khả năng thanh toán của một công ty trong ngắn hạn; nghĩa là khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của nó. Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1, công ty không tạo ra đủ tiền mặt để trả nợ ngắn hạn. Đây là một vấn đề nghiêm trọng có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh.

Dòng tiền tự do, mặc dù không phải là một tỷ lệ, dòng tiền tự do được tính bằng cách lấy tiền từ hoạt động kinh doanh trừ đi các khoản chi tiêu vốn. Nó cho biết lượng tiền mặt còn lại sau khi một công ty thanh toán cho các chi phí vốn của mình (bổ sung tài sản, nhà máy và thiết bị).

Các câu hỏi thường gặp về báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Sự khác biệt giữa báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết dòng tiền thực tế của doanh nghiệp, trong khi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thể hiện các khoản lợi nhuận và chi phí. Các nhà quản lý có thể linh hoạt trong việc xác định lợi nhuận và chi phí trên báo cáo kết quả HĐKD và xác định lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), vì họ có thể chọn thời gian ghi nhận lợi nhuận và chi phí cũng như tính toán khấu hao theo các khung thời gian khác nhau. Nhưng báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ đơn giản cho thấy tiền vào và ra của doanh nghiệp, làm cho nó trở thành bức tranh chính xác hơn về hoạt động kinh doanh thực tế trong kỳ báo cáo.

Các “dấu hiệu cảnh báo” cần chú ý khi phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty là gì?

Dòng tiền âm, hoặc tiền mặt âm từ hoạt động kinh doanh là một dấu hiệu cho thấy công ty đang dựa vào nguồn tài chính hoặc bán tài sản để tài trợ cho hoạt động của mình – điều này không tốt về lâu dài. Hơn nữa, tỷ lệ dòng tiền hoạt động (dòng tiền hoạt động / nợ ngắn hạn) nhỏ hơn 1 là một dấu hiệu cảnh báo rằng công ty có thể không tạo ra đủ tiền mặt để thanh toán các hóa đơn. Đồng thời tìm kiếm những thay đổi lớn trong dòng tiền qua từng thời kỳ và so sánh với những thay đổi trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nếu thu nhập ròng vẫn ổn định nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại giảm, đó có thể là dấu hiệu ban đầu của những vấn đề trong tương lai.

đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Kết luận

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một thước đo có giá trị về sức mạnh, khả năng sinh lời và triển vọng tương lai dài hạn của một công ty. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể giúp xác định xem một công ty có đủ thanh khoản hoặc tiền mặt để thanh toán các chi phí của mình hay không. Một công ty có thể sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ để dự đoán dòng tiền trong tương lai, giúp ích cho các vấn đề về lập ngân sách.

Đối với các nhà đầu tư, báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh sức khỏe tài chính của một công ty vì thường càng có nhiều tiền mặt cho hoạt động kinh doanh thì càng tốt. Tuy nhiên không nên sử dụng cứng nhắc quy tắc này. Đôi khi dòng tiền âm là kết quả của chiến lược tăng trưởng của công ty dưới hình thức mở rộng hoạt động.

Bằng cách nghiên cứu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, một nhà đầu tư có thể nhìn ra bức tranh rõ ràng về lượng tiền mặt công ty tạo ra và hiểu rõ về tình trạng tài chính của công ty.

 

Chuyên mục:Kiến thức

Tagged as:

2 replies

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s